Podrobno trasiranje in vizualizacija kolesarskih poti

metode digitalnega trasiranja kolesarskih poti na izjemno podrobnem Digitalnem Modelu Višin (DMV)

Na trgu je veliko izdelkov, aplikacij, ki omogočajo trasiranje in vizualizacijo kolesarskih poti. Predstavljene metode niso mišljene kot zamenjava za te vrste aplikacij, ampak, kot njihova nadgradnja v delih, kjer imajo le-te pomanjkljivosti, to je - v natančnosti podatkov.

Poplavna ogroženost objektov v Sloveniji

Presek dveh uradnih podatkovnih baz in kartografska predstavitev rezultatov

Direkcija za Vode Republike Slovenije (RS) je izdelala Integralne karte Poplavne nevarnosti, za svoj izdelek sem območja Razredov Poplavne Nevarnosti. primerjal s Katastrom Stavb (Geodetska Uprava RS) ter tako izločil vse objekte, ki jih ogrožajo poplavni dogodki. Za hiter pregled sem izdelal Interaktiven zemljevid za območje celotne Slovenije, izdelal pa sem tudi ogrodje za klasične tiskane karte, za uporabo pri načrtovanju zaščite in reševanja ob poplavnih dogodkih.

3D vizualizacije objektov na razgibanem terenu

Postopek hitre vizualizacije 3D objektov na razgibanem terenu. Primer rekonstrukcije arheoloških ostankov.

Za prostorsko vizualizacijo zemeljskega površja, objektov in arhitekture se v digitalni dobi uporablja več različnih programskih orodij in delovnih postopkov. Pri svojem delu se večkrat soočam z izzivi pri združevanju različnih 3D modelov. Predstavljena je metoda, namenjena hitri in enostavni vizualizaciji objetov, enostavnih arhitekturnih elementov, na zelo razgibanem terenu. Primer antične rimske utrdbe AD PIRVM na Hrušici.

Slovenske vinorodne dežele

Interaktivna karta slovenskih vinorodnih okolišev, spletna aplikacija

Na podlagi Registra rabe tal Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uradnega lista, zakonskega akta, ki določa območja za označevanje porekla vina, sem izdelal karto slovenskih vinorodnih okolišev. Nato sem dodal še podlogo za bazo podatkov vinogradnikov, ki lahko služi kot orodje za samopromocijo malih vinogradnikov in vinarjev.

Prazgodovinska gradišča

Interpretacija LiDARskih posnetkov, vizualizacija, zasnova podatkovne baze za izobraževalne namene

Toponim gradišče je v Sloveniji zelo pogost. Arheološke raziskave so odkrile bogato in raznoliko dinamiko poselitve v prazgodovini, sodobna orodja za vizualizacijo prostora pa omogočajo nov pogled na prostor. Zato sem poiskal nekaj najbolj zanimivih prazgodovinskih naselbin in jih predstavil na podlagi LiDARskih slik.

Poznoantični refugiji

GIS zbirka na podlagi strokovne literature, LiDARskih slik in terenskih pregledov, izobraževalno orodje

Strokovno dobro raziskano, opisano in predstavljeno obdobje pozne antike na naših tleh sem vzel kot izhodišče za zasnovo izdelka, ki bi zvezno in strokovno osnovano predstavil zanimivo zgodovinsko obdobje in poselitveni pojav.

Tunel Naklo v Logatcu - predlog ureditve

predlog za strategijo razvoja, ureditve, preprosta prometna študija

Na pobudo za predloge zainteresirane javnosti sem občini Logatec posredoval predlog za ureditev zapuščenega železniškega tunela Naklo. Poiskušal sem poiskati rešitev, ki bi koristila večini deležnikov in bi, poleg skrbi za tehnično dediščino, poskrbela tudi za vsakdanje potrebe prebivalcev in izboljšala kvaliteto prostora.

Po poteh ruskih vojnih ujetnikov

predlog za strategijo razvoja turizma, varovanja in predstavitve kulturne in tehnične dediščine

V zaledju soške fronte najdemo kar nekaj zanimivih ostankov iz tega časa. Eden izmed njih so ostanki trase železniške proge, ki jo je naša takratna država gradila za potrebe logistike na fronti. Ti objekti se danes ponujajo za vključitev v izobraževalno in turistično ponudbo okolice.

Fotografija

Predstavitev nekaj lastnih fotografij

V prostem času in za potrebe projektov ustvarjam tudi lasten fotografski arhiv. Uporabljam amatersko opremo in se ne poglabljam preveč v tehnično plat fotografije. Osredotočam se na osnovne prvine, kot sta kompozicija in osvetlitev, poudarek pa je na dokumentarni vrednosti izdelkov.